D̉NG DƠI GIÁM MỤC CỦA CÁC ĐỨC CHA KONTUM
 

 GIÁM  MỤC  THỤ  PHONG GIÁM MỤC CHỦ PHONG  NĂM

01. Micae Hoàng Đức Oanh

Phêrô Trần Thanh Chung 2003

02. Phêrô Trần Thanh Chung

Alexis  Phạm Văn Lộc 1981

03. Alexis Phạm Văn Lộc

Paul Léon Seitz M.E.P 1975

04. Paul Léon Seitz

John Dooley S.S.C.M.E (TGM) 1952

05. John Dooley

Egidio Vagnozzi (HY) 1951
06. Egidio Vagnozzi Adeodato Giovanni Piazza O.C.D (HY) 1949

07. Adeodata Giovanni Piazza O.C.D

Basilio Pompili (HY) 1930

08. Basilio Pompili

Antonio Agliardi (HY) 1913

09. Antonio Agliardi

Giovanni Simeoni (HY) 1884

10. Giovanni Simeoni

Alessandro Franchi 1875

11. Alessandro Franch

Giovanni Maria Mastai-Ferretti (GH Piô IX) 1856

12. Giovanni Maria Mastai-Ferretti

Francesco Saverio Castiglioni (GH Lêo XII)

1827

13. Francesco Saverio Castiglioni

Giuseppe Maria Doria Pamphili (HY) 1800

14. Giuseppe Maria Doria Pamphili

Buenaventura C.E. de la Cerda (HY)

1773

15. Buenaventura C.E. de la Cerda

Manuel Quintano Bonifaz (TGM) 1761

16. Manuel Quintano Bonifaz

Enrique Enriquez (TGM) 1749

17. Enrique Enriquez

Prospero Lor. Lambertini (GH Bênêdictô XIV) 1743

18. Prospero Lorenzo Lambertini

Pietro Franc.Orsini OP (GH Bênêdictô XIII) 1724

19. Pietro Franc. Orsini de Gravina O.P

Paluzzo Pal. Alt. Degli Albertoni (HY) 1675
20. Paluzzo Pal. Alt.Degli. Albertoni

Ulderico Carpegna (HY)

1666

21. Ulderico Carpegna

Luigi Caetani (HY) 1630

22. Luigi Caetani

Ludovico Ludovisi (HY) 1622

23. Ludovico Ludovisi

Galeazzo Sanvitale (TGM) 1621

24. Galeazzo Sanvitale

Girolamo Bernerio OP (HY) 1604

25  Girolamo Bernerio O.P

Giulio Antonio Santorio (HY) 1586

26. Giulio Antonio Santorio

Scipione Rebiba (HY) 1566
27. Scipione Rebiba ??? ???

 Trích  dẫn   Catholic  Hierarchy
Rev Phil. Nguyễn Hữu Tiến, M.E.P
Mission à Taiwan.
sưu tầm

 

LỊCH SỬ TIÊU BIỂU CỦA VÀI GIÁM MỤC KONTUM


1- STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ (STÉPHANE THÉODORE CUÉNOT)
 

v    Sinh : 08.02.1802, tại Bélieu, BesauÇon, Pháp.

v    Thụ phong LM: 24.09.1825.

v    Gia nhập MEP: 23.06.1827.

v     Đến ĐP Đàng Trong  : 27.05.1829.

v    Tấn phong Giám mục phó kế vị ĐP Đàng Trong, Giám mục hiệu toà Métellopolis : 03.05.1835 do Đức Giám Mục JB. Louis Taberd Từ, chủ phong tại Singapore.

v  Châm ngôn: Tất cả nhờ Thánh Giá.

v    Khẩu hiệu Giám Mục: “FAC ME CRUCE INEBRIARI”

v  Hăy làm cho tôi say mê Thánh Giá (Stalat Mater, 17).

v     Giám mục đại diện tông toà Đàng Trong (Vic. Ap. De Cochainchine) : 31.07.1840 –17.05.1844.

v    Giám mục đại diện tông toà Đông Đàng Trong: 17.05.1844 – 14.11.1861.

v  Sai Thầy Sáu FX. Nguyễn Do lên Kontum : 1848. Bị bắt tại nhà bà Madeleine Huỳnh Thị Lưu, tại Vĩnh Thạnh Lạc Điền T. B́nh Định : 28.10.1861.

v    Tử Đạo trong nhà tù B́nh Định: 14.11.1861, thọ 59 tuổi.

v    Quật mộ thả trôi biển: 14.01.1862. (Le corps st exhumé et jelé à lamer).

v     ĐGH Lê-ô XIII phong lên bậc đáng kính (vénérable) 13.01.1899.

v     ĐGH Pi-ô X phong lên bậc chân phúc (Béatification) 02.05.1909.

v     ĐGH Gio-an Phao-lô II tôn phong lên bậc hiển thánh 19.06.1988. “Đấng Khai sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên kontum”.

v     Giám mục 10 ĐP Đàng Trong : 1840.

v     Giám mục tiên khởi ĐP Đông Đàng Trong : 1844


2- ĐỨC GIÁM MỤC TIÊN KHỞI GIÁO PHẬN KONTUM: MARTIAL JANNIN, PHƯỚC.

v Giám mục hiệu toà GADARA,

v   Giám mục Đại Diện Tông Toà Kontum: 23.06.1933 – 16.07.1940 (Post vicaire apostolique du Vicariat de Kontum).

v    v Sinh : 07.01..1867, tại BesanÇon Doubs, Pháp.

v    v   Gia nhập chủng viện MEP : 08.09.1886.

v    v   Thụ phong linh mục : 28.09.1890.

v    v  Sang Việt Nam : 30.11.1890 – 01.01.1890.

v    v   Lên vùng Kontum : 1892. Dân tộc vùng Kontum gọi ngài là : Bok Phưk.

v    v   Bề trên thứ 6 vùng Truyền Giáo Kontum : 1924 – 23.01.1933.

v    v  Tấn phong Giám mục: 23.06.1933, do Đức Giám mục Colomban Dreyer, OFM (khâm sứ Toà Thánh) chủ phong, tại  

         nhà thờ Chánh Toà Kontum.

v Khẩu hiệu Giám mục: “SURSUM CORDA” : Con nâng tâm hồn lên (Ps. 24,1).

v Khai sáng Hội Thừa Sai Kontum : 11.11.1933.

v  Thiết lập Chủng Viện Thừa Sai Kontum : 17.07.1934.

v  Qua đời : 16.7.1940 tại trường Cuénot (TGM lúc bấy giờ). Thọ 73 tuổi, an táng tại Mă Thánh ĐP Kontum.

v  Cải táng : 11.1984 về nghĩa trang mới.

v    Giám mục tiên khởi (1) Gp. Kontum.


3- ĐỨC GIÁM MỤC: JEAN LIÉVIN SION, KHÂM.

Giám mục hiệu toà Mideo, Giám mục Đại diện tông toà Kontum: 22.4.1942 – 19.8.1951. (2nd vic. Ap. Du Vieariat de Kontum).

v    Sinh: 10.06.1890, tại Estaire, Gp. Lille, Pháp. Gia nhập  MEP: 11.9.1908

v     Thụ phong linh mục : 26.3.1920

v     Sang địa phận Quy NHơn : 04.8.1920

v      Bề trên ĐP Quy Nhơn.

v     Sáng lập và Bề Trên Ḍng Thánh Giuse: 05.7.1926 – 22.4.1942.

v     Tấn phong Giám mục: 22.4.1942 do Đức Khâm sứ Toà Thánh TGM Antonius Drapier, OP chủ phong tại Nhà Thờ chính Toà Quy Nhơn. Châm ngôn: Regula (Lề Luật).

v       Khẩu Hiệu GM: “Dilexi Te”: “Con yêu mến Ngài” (Ger 31,3).

v       Nhậm chức Giám mục đại diện Tông Toà Kontum: 28.4.1942

v       Sáng lập Ḍng Ảnh Phép Lạ Kontum: 6.4.1947.

v       Qua đời : 19.8.1951 tại Montbeton Pháp. Thọ 61 tuổi.

v       Giám mục thứ 2 Giáo phận Kontum.


4- ĐỨC GIÁM MỤC : PAUL LÉON SEITZ, KIM

Giám mục hiệu toà CATUTA. Giám mục đại diện Tông Toà Kontum (Vic. Ap. De Kontum) 03.10.1952 – 24.11.1960

Giám mục Chính Toà Kontum : 27.04.1961 – 02.10.1975

Sinh : 22.12.1906, tại La Hanre, TGP.Rouen, Pháp.

v    Gia nhập MEP : 14.9.1929

v    Thụ phong Lmục: 04.7.1937

v    Sang Việt Nam 14.9.1937

v    Tấn phong Giám mục: 03.10.1952, do Đức Khâm sứ Toà Thánh John Dooley chủ phong tại Nhà Thờ Chính Toà Hà NỘi.

v     Khẩu hiệu Giám mục: “FAC ME CRUCE INEBRIARI” Hăy làm cho con say mê thánh giá (Stabat Mater, 17)

v       Nhậm chức : 10.1952.

v       Giám mục đại diện Tông Toà Kontum: 03.10.1952 – 24.11.1960

v       Nhậm chức Giám mục Chính Toà Kontum: 27.4.1961 – 02.10.1975, có Đức Khâm sứ Toà Thánh Mario Brini chủ lễ tại nhà thờ chính toà Kontum.

v       Phong chức linh mục cho linh mục Phêrô Trần Thanh Chung : 25.8.1955.

v       Tấn phong Giám mục cho linh mục  Alexis Phạm Văn Lộc : 27.3.1975.

v       Về Pháp : 15.8.1975.

v       Từ chức : 02.10.1975.

v       Qua đời : 24.02.1984 tại Pháp. Thọ 78 tuổi. An táng tại Montjarnasse, Paris.

v       Giám mục thứ 3 giáo phận Kontum.
 

 5- ĐỨC GIÁM MỤC VIỆT NAM TIÊN KHỞI KONTUM : ALEXIS PHẠM VĂN LỘC

Giám mục phó kế vị Kontum : 27.3.1975 – 02.10.1975

Giám mục Chính Toà Kontum : 02.10.1975 – 13.4.1995

v       Sinh : 17.03.1919, tại Phủ Cam, Huế.

v       Lên Kontum : 14.01.1943.

v       Thụ phong linh mục: 08.6.1951 do Đức Giám mục JB. Urrutia, Thi tại Huế.

v       Giám đốc Tiểu Chủng Viện Thừa sai Kontum: 1957 – 5.1969.

v       Tấn phong Giám mục 27.3.1975, do Đức Giám mục Paul Léon Seitz, Kim, tại Nhà thờ Phương Nghĩa Kontum.

v       Khẩu hiệu Giám mục: “OMNIUM SERVUM” : Tôi tớ mọi người (1 Cor 9,19).

v       Giám mục phó kế vị: 27.3.1975 – 2.10.1975.

v       Giám mục chính toà Kontum : 02.10.1975 –13.4.1995.

v       Giám mục thứ 40 trong hàng giáo phẩm Việt Nam (từ Giám mục JB. Nguyễn Bá Ṭng).

v       Giám mục Việt Nam tiên khởi Kontum, Giám mục thứ 4 Giáo phận Kontum.

v       Tấn phong Giám mục cho linh mục Phêrô Trần Thanh Chung : 22.11.1981.

v       Nghỉ hưu : 13.4.1995.

  
6- ĐỨC GIÁM MỤC: PHÊRÔ TRẦN THANH CHUNG

Giám mục phó kế vị Kontum : 22.11.1981 – 13.4.1995.

Giám mục chính Toà Kontum : 13.4.1995 – 28.8.2003.

v     Sinh : 10.11.1926, tại Cồn Dầu, Quảng Nam.

v    Gia nhập Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kontum : 02.4.1937.

v    Thụ phong Linh mục : 25.8.1955, do Đức Giám mục Paul Léon Seitz, Kim tại Nhà thờ Chính Toà Kontum.

v    Giám đốc Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kontum tại Đà Lạt : 9.1966 – 8.1974.

v    Tấn phong Giám mục: 18h00, 22.11.1981, do Đức Giám mục Alexis Phạm Văn Lộc, chủ phong tại Nhà Nguyện Chủng Viện Thừa Sai Kontum.

v     Khẩu hiệu Giám mục : “DELEXIT ME” : Ngài đă yêu mến tôi (Gal 2,20).

v    Giám mục phó kế vị Kontum : 22.11.1981 – 13.4.1995.

v    Giám mục chính Toà Kontum : 13.4.1995 – 28.8.2003.

v    Giám mục thứ 61 trong hàng giáo phẩm Việt Nam (từ Giám mục JB. Nguyễn Bá Ṭng).

v    Giám mục thứ 5 giáo phận Kontum.

v    Tấn phong Giám mục cho linh mục Mic. Hoàng Đức Oanh : 28.8.2003.

v    Nghỉ hưu : 28.8.2003.

 
7- ĐỨC GIÁM MỤC : MICAE HOÀNG ĐỨC OANH

Giám mục Chính Toà Kontum : 28.8.2003 ----

v       Sinh : 23.10. 1938 tại Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Tây, TGP. Hà Nội.

v       Gia nhập Tiểu chủng Viện Piô XII, Hà Nội : 1952-1960

v       Gia nhập Giáo Phận Kontum : 1960.

v       Học Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đà Lạt : 1960-1969.

v       Thụ Phong Linh Mục : 22.12.1968 tại Tam Hải, Thủ Đức, Sài G̣n.

v       Phó xứ Thăng Thiên, Pleiku, kiêm Hiệu Trưởng trường Tư Thục Minh Đức : 1969-1971.

v       Linh hướng và giáo sư Tiểu chủng Viện Thừa sai Kontum : 1971-1975.

v       Chánh xứ Thánh Tâm : 1975 – 2003.

v       Tổng Đại Diện Giáo Phận Kontum : 28.10.1996 –28.8.2003.

v       Tấn phong Giám mục : 28.8.2003, do Đức Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung, chủ phong tại Nhà thờ Chính Toà Kontum.

v       Khẩu hiệu : “PATER NOSTER” Lạy Cha chúng con (Mt 6,9). Nhậm chức Giám mục Chính Ṭa Kontum : 28.8.2003.

v       Giám mục thứ 87 trong hàng Giáo phẩm Việt Nam (kể từ Giám mục JB. Nguyễn Bá Ṭng).

v       Giám mục thứ 6 giáo phận Kontum